Beauticare, Wijdenesserstraat 13, 1023 TA Amsterdam

versie 01.06.2018

Om de dienstverlening en de kwaliteit hiervan te kunnen waarborgen werkt Beauticare met algemene voorwaarden.

Op het moment dat u een afspraak bij Beauticare maakt verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Beauticare hanteert op al haar behandelingen de onderstaande Algemene Voorwaarden:

1. Administratieve voorwaarden

1.1 Behandeling is alleen op afspraak.

1.2 Een afspraak voor een behandeling wordt persoonlijk, telefonisch, via e-mail, SMS of WhatsApp gemaakt.

1.3 Een nieuwe cliënt verstrekt in het eerste contact zijn/haar eigen telefoonnummer, adres en e-mail adres.

1.4 Een nieuwe cliënt ontvangt voor de allereerste afspraak bij Beauticare een afspraakbevestiging per e-mail of WhatsApp.

1.5 De nieuwe cliënt dient deze afspraak per mail te bevestigen.

1.6 Een afspraak kan tot 24 uur vooraf kosteloos geannuleerd worden.

1.7 Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak en/of het niet nakomen van de door u gemaakte afspraak brengt Beauticare de kosten van de gereserveerde tijd bij u in rekening. Deze kosten bedragen altijd minimaal 10 euro per 15 minuten.

1.8 Betaling van de consulten geschieden altijd per direct, per betaalverzoek, per pin of a contant.

1.9 Op uw verzoek kan een factuur worden aangeleverd.

1.10 De geldende prijzen voor een behandeling zijn altijd de prijzen vermeld op de actuele prijslijsten. Deze zijn na te lezen op de website van Beauticare, www.beauticare.nl.

1.11 Op alle diensten en producten is het BTW tarief van 21% van toepassing.

2. Voorwaarden voor behandeling

2.1 Beauticare conformeert zich aan de landelijk geldende regels. Behandelingen bij contra indicaties worden niet uitgevoerd.

2.2 Beauticare staat garant voor behandelingen in een veilige en respectvolle omgeving.

2.3 Beauticare verwacht wederzijds respect.

2.4 Alvorens een behandeling te ondergaan wordt een intake (anamnese) uitgevoerd.

2.5 Indien u medische klachten hebt, in behandeling bent bij een arts of specialist of u gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit bij de intake door te geven.

2.6 Beauticare verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient de cliënt met de behandelend arts of specialist te overleggen of een behandeling ondergaan verantwoord is.

2.7 De behandelaar van Beauticare kan u doorverwijzen naar een medisch specialist.

2.8 Het is belangrijk om vooraf te weten of u zwanger bent, uw zwangerschap moeilijk verloopt of in de aanlooptijd bent om zwanger te worden.

2.9 Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid en medische situatie.

2.10 Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Beauticare en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan een behandeling en/of gebruikmakend van de diensten die daaruit voortvloeien.

2.11 Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

2.12 Beauticare conformeert zich hiermee aan haar geheimhoudingsplicht.

2.13 Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken locatie en tijdstip.

2.14 Bij te laat komen geldt de gereserveerde tijd als aanvangstijd van de behandeling.

2.15 Cliëent draagt zorg voor goede hygiëne. Hij / zij verschijnt schoon en fris op de afspraak.

2.16 Tijdens een behandeling staat uw mobiele telefoon of andere devices uit.

3. Uitzonderingen voor behandeling

3.1 Beauticare behoudt zich het recht voor een cliënt zonder nadere motivatie van behandeling uit te sluiten.

3.2 Beauticare behoudt zich het recht om een cliënt zonder nadere motivatie toegang tot het pand te weigeren.

3.3 Beauticare behoudt zich het recht een behandeling te annuleren, indien er naar het oordeel van haar medewerkers geen sprake is van een hygiënische situatie of cliënt onder invloed van alcohol of drugs verkeert. De kosten voor de geplande behandeling dienen in dit geval ten alle tijden wel voldaan te worden.

3.4 Beauticare verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld. De behandeling wordt dan direct beëindigd. De kosten voor de geplande behandeling dienen in dit geval ten alle tijden wel voldaan te worden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Beauticare geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.

4.2 Klachten worden door de eigenaar van Beauticare zelf afgehandeld.

4.3 Beauticare stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw waar de behandelingen plaatsvinden.

4.4 Beauticare is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Beauticare te komen. Beauticare heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Beauticare gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

5. Cadeaubonnen, Verwenbonnen en Voucheren

5.1 Een Cadeaubon, Verwenbon of Voucher is uitsluitend verkrijgbaar in ons filiaal danwel via e-mail te bestellen

5.2 Zij zijn via e-mail of telefonisch te bestellen. Verzending vindt pas plaats na ontvangst van de betaling vooraf via bank, pin of a contant.

5.3 Cadeau- en Verwenbon en de Voucher is altijd persoonsgebonden, tenzij daar concrete afspraken over zijn gemaakt door cliënt en Beauticare.

5.4 Cadeau- en Verwenbon en de Voucher is enkel geldig indien voorzien van een geldig waarmerk door Beauticare.

5.5 Het vermelde bedrag op Cadeau- en Verwenbon en de Voucher is geldig voor de maximale duur van 1 jaar na datum waarmerking. Na het verstrijken van deze periode berekent Beauticare een verhoging conform de CBS index.

5.6 Bij verlies van een Cadeau- of Verwenbon of Voucher vervalt het recht op eventuele openstaande behandelingen.

5.7 De Cadeau- en Verwenbon of Voucher is niet inwisselbaar voor contant geld.

5.8 De Cadeau- en Verwenbon of Voucher is te gebruiken voor de aanschaf van producten.

5.9 Het gebruik maken van een van deze bonnen dient bij de reservering gemeld te worden.

5.10 Annulering van reeds bestelde en betaalde bonnen is niet mogelijk.

5.11 Bij inlevering van de bon of voucher vind geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.

5.12 Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. Beauticare is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de bonnen of kaarten of voor beschadiging , diefstal of verlies en zoekraken met de post van de bonnen of kaarten.

5.13 Het reproduceren van de bonnen of kaarten is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Beauticare en worden als zodanig gewaarmerkt. Andere vorm word gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte worden gedaan.

5.14 Per behandeling kan maar 1 bon worden verzilverd, tenzij vooraf anders afgesproken.

5.15 De bonnen en vouchers zijn niet inwisselbaar in combinatie bij acties of andere aanbiedingen van Beauticare.

6. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy

6.1 Beauticare behoudt zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, teksten, grafisch materiaal, logo's en gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.

6.2 Alle door Beauticare verstrekte stukken, zoals offertes, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt (of een mogelijke cliënt) en mogen niet door cliënt (of een mogelijke cliënt) zonder voorafgaande toestemming van Beauticare worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Op de websites, welke geregistreerd zijn door Beauticare , zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie en is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Beauticare kan niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie, zowel die op de eigen site als die op sites waarnaar wordt verwezen. Gebruikmaking van de geboden informatie geschiedt volledig voor eigen rekening en risico. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauticare, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Beauticare garandeert niet dat haar site of die waarnaar verwezen wordt continue bereikbaar zijn en/of vrij zijn van virussen en andere gebreken. Bezoeker maakt voor eigen risico gebruik van voornoemde websites.

6.3 Indien een Client of Bezoeker de websites van Beauticare bezoekt kan Beauticare de gegevens verwerken. Beauticare waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

7. Overige bepalingen

7.1 Op elke overeenkomst tussen partijen, Beauticare en cliënt, is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

7.3 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Beauticare.

7.4Tussentijdse wijziging in Algemene Voorwaarden van Beauticare en andere voorwaarden zijn mogelijk.

© 2018 salon Bodcare te Amsterdam