Beauticare, Wijdenesserstraat 13, 1023 TA Amsterdam

versie 25.05.2018

Beauticare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beauticare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Beauticare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website. Hierbij dient te worden opgemerkt dat aanpassen en wissen van persoonsgegevens nooit in conflict kan zijn met overige wettelijke verplichtingen en bepalingen zoals o.a. fiscale bewaarplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door salon Bodycare verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beauticare de volgende persoons-gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Meisjesnaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts;
 • BSN nummer.

In bepaalde situatie zullen er foto's worden gemaakt van (de huid en/of nagels van) uw voeten. Deze foto's worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Beauticare. Aan de hand van de foto's kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeelt. In sommige gevallen zullen we expliciet vragen om de foto's met andere (aankomende) pedicures te mogen delen in een beveiligde omgeving en/of als lesmateriaal en/of in artikelen in een vakblad. Beauticare zal u ten alle tijden vragen of er foto's gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door Beauticare opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

© 2018 salon Bodcare te Amsterdam